Disclaimer

Disclaimer voor www.slapeninzuidafrika.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.slapeninzuidafrika.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Slapen in Zuid-Afrika. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Slapen in Zuid-Afrika is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Slapen in Zuid-Afrika.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Het kan zijn dat de informatie op deze website niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dit kan onder andere een gevolg zijn van veranderingen op websites, misinterpretaties of van het feit dat de door deze website verschafte informatie gevoelig is voor verandering.

Slapen in Zuid-Afrika aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of vertrouwen op de namens haar verschafte informatie en/of door het op enige andere wijze gebruik maken van de website.

Slapen in Zuid-Afrika verkoopt geen producten/diensten die eigendom zijn van Slapen in Zuid-Afrika.. De verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, rechten en plichten die ontstaan bij de overeenkomsten tussen vragers en bieders liggen derhalve niet bij Slapen in Zuid-Afrika.

Slapen in Zuid-Afrika aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het niet, of niet tijdig, leveren van goederen en/of diensten dan wel het leveren van goederen en/of diensten die gebrekkig zijn, door partijen die op Slapen in Zuid-Afrika worden vermeld, of schade ontstaan als gevolg van andere oorzaken die verband houden met het gebruik van Slapen in Zuid-Afrika.

Slapen in Zuid-Afrika aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid van door bezoekers van onze sites daarop geplaatste inhoud; deze blijft volledig voor de verantwoordelijkheid van desbetreffende bezoeker / gebruiker. Opname van de door bezoekers geplaatste inhoud op de website betekent niet dat Slapen in Zuid-Afrika deze inhoud ondersteunt, onderschrijft, dan wel dat deze de opvattingen van Slapen in Zuid-Afrika weergeven. Slapen in Zuid-Afrika is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het lezen, delen en/of plaatsen van berichten op onze websites en de activiteiten die daaruit voortvloeien. Ingeval ons een verzoek van de daartoe bevoegde autoriteiten bereikt, zullen wij alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek. Voorts behoudt Slapen in Zuid-Afrika zich het recht en de vrijheid voor om zonder verdere reden reviews, foto’s, video’s, berichten, recensies of meningen op ieder tijdstip zonder verder overleg of aankondiging te verwijderen of te wijzigen. Ter zake aanvaardt Slapen in Zuid-Afrika geen enkele aansprakelijkheid.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.slapeninzuidafrika.nl op deze pagina.

Deze disclaimer is gedeeltelijk gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl